ΙΜΟ: Σχέδια για την περιβαλλοντική βελτίωση της ναυτιλίας

eexi

Κανονισμοί για τη μείωση των εκπομπών αερίων - βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) ενέκρινε σχέδια κανονισμών που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τη διεθνή ναυτιλία και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων.

Τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν στη ρύθμιση τόσο του σχεδιασμού όσο και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των σχετικών σκαφών και παρουσιάζουν πολυάριθμες εμπορικές και νομικές προκλήσεις για όλους τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς της αλυσίδας φυσικών μεταφορών. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στα σημαντικά ζητήματα που είναι πιθανό να προκύψουν στο πλαίσιο των ναυλωμένων μερών και στα βήματα που πρέπει να εξετάσουν τα μέρη τώρα.

  • Οι κανονισμοί του ΙΜΟ αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023, αλλά απαιτείται τώρα προσεκτικός σχεδιασμός, κατανόηση και δράση από τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς της αλυσίδας φυσικών μεταφορών.
  • Οι στόχοι EEXI για ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό πλοίων θα ισχύουν για όλα τα υπάρχοντα πλοία άνω των 400GT.
  • Η προτεινόμενη κλίμακα αξιολόγησης CII από την A-E θα ισχύει για όλα τα σκάφη άνω των 5.000GT.
  • Σε πολλές περιπτώσεις, οι τεχνικές τροποποιήσεις σε ένα σκάφος μπορούν να θεωρηθούν ως ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη συμμόρφωσης με τον EEXI.
  • Το καθεστώς CII έχει τη δυνατότητα να περικόψει τα παραδοσιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών στις εμπορικές συμβάσεις – κυρίως τα χρονικά ναυλωμένα μέρη – και αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε διαφωνίες.
  • Η διασφάλιση της συμμόρφωσης και η κατανομή του κινδύνου και του κόστους είναι πιθανό να απαιτήσει εξατομικευμένες λύσεις και ουσιαστικές τροποποιήσεις των συμβάσεων, ιδίως των χρονικών ναυλωμένων τμημάτων.

Σύμφωνα με την αρχική στρατηγική του ΙΜΟ για τα αέρια θερμοκηπίου, η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος(MEPC) ενέκρινε σχέδια κανονισμών που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008) (οι κανονισμοί).

Οι κανονισμοί αντιπροσωπεύουν τροποποιήσεις του κεφαλαίου 4 του παραρτήματος VI της MARPOL και εφαρμόζονται σε ατομική βάση (σε αντίθεση με την εφαρμογή σε όλους τους στόλους σκαφών). Αναμένεται ότι θα εγκριθούν επίσημα στο MEPC 76 τον Ιούνιο του 2021 και θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023. Σύμφωνα με την αρχική στρατηγική του IMO για τα αέρια θερμοκηπίου, η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος(MEPC)ενέκρινε σχέδια κανονισμών που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008) (οι κανονισμοί).

Οι κανονισμοί έρχονται σε μια στιγμή κατά την οποία συζητούνται επίσης ορισμένα περιφερειακά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Πολλά ζητήματα ανακύπτουν κατά την εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα καθεστώτα EEXI και CII θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με επιτυχία σε συμβατικά πλαίσια στον ναυτιλιακό κλάδο.

Βασικά ζητήματα θα είναι ποιος φέρει την ευθύνη/κίνδυνο/κόστος συμμόρφωσης, τον κίνδυνο και την έκθεση σε αξιώσεις τρίτων και τυχόν επιπτώσεις στην ασφαλιστική κάλυψη.
Για το καθεστώς CII, η αβεβαιότητα υπερισχύει της(των) μεθόδου(-ών) μεθόδου(-ών) που θα πρέπει να εφαρμόζεται για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης του CII και της φύσης και της σοβαρότητας του αντικτύπου της ικανότητας CII ενός σκάφους είτε να βαθμολογείται με συνέπεια C (μέτρια) είτε χαμηλότερη, είτε να υποβαθμίζεται (για παράδειγμα, οικονομικές ή άλλες κυρώσεις, επιπτώσεις στην κατηγορία, τη φήμη και τις συναλλαγές).

Ειδικότερα, το καθεστώς CII έχει τη δυνατότητα να έχει άμεσο αντίκτυπο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περικόψει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, των ναυλωτών και των εμπορικών φορέων στις παραδοσιακές εμπορικές συμβάσεις – κυρίως τα χρονικά ναυλωμένα διαμερίσματα – και αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε διαφορές. Ενώ εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα καθεστώτα EEXI και CII, εντοπίζουμε ορισμένες από τις εμπορικές και νομικές προκλήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Όσον αφορά την EEXI, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι πλοιοκτήτες φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη MARPOL, δυνάμει του κράτους σημαίας του σκάφους (υποθέτοντας ότι πρόκειται για συμβαλλόμενο κράτος marpol). Το πλοίο θα υπόκειται επίσης στη MARPOL κατά τη διαπραγμάτευση σε κράτος MARPOL.

theseanation.gr

Pin It

eep logo